Size tay

Nữ mang vòng hạt 8 ly (đường kính hạt 8 milimet), hoặc 10 ly nếu thích lớn hơn.

Nam mang vòng hạt 10 ly, hoặc 12 ly nếu thích lớn hơn.

2 ghi chú về size tay (bạn có thể bỏ qua)

1. Size 8, 10 & 12 ly luôn vừa hoặc rộng hơn cổ tay - chỉ khác biệt độ lớn của hạt trông bé hay lớn khi mang trên tay - hãy chọn size hợp tay như Sen gợi ý ở trên.

2. Qui cách.

08 ly vừa tay 21 hạt cung sinh.

10 ly vừa tay 17 hạt cung sinh.

12 ly vừa tay 13 - 15 hạt cung sinh.

Vòng khi giao thực tế luôn rộng hoặc dư hạt so với trên - dễ điều chỉnh vừa tay.

Nếu chật hoặc thiếu hạt (hiếm khi xảy ra), Sen sẽ gửi thêm hạt (không tính phí).

Hình ảnh size 8 ly

size vòng 8 ly

size vòng 8 ly

Hình ảnh size 10 ly

size vòng 10 ly

size vòng 10 ly

Hình ảnh size 12 ly

size vòng 12 ly